Immo Brown – The Brown Company bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG).

Verwerkingsdoeleinden

Immo Brown – The Brown Company bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, georganiseerde bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming), artikel 6.1 (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst), artikel 6.1 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en artikel 6.1 (d) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de AVG.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Immo Brown – The Brown Company bv groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Immo Brown – The Brown Company bv verbonden zijn of met enige andere partner van Immo Brown – The Brown Company bv.

Immo Brown – The Brown Company bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en antiwitwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van Immo Brown – The Brown Company bv loopt.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan Immo Brown – The Brown Company bv heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@immobrownknokke.be.

Direct Marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – commission@privacycommission.be)